Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w portalu TriAktywni.pl

Zapoznaj się także z regulaminem forum triaktywni.pl oraz polityką prywatności.


I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – portal TriAktywni.pl

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu. 

Materiał – pojedynczy materiał audiowizualny udostępniany przez Dostawcę odpłatnie bądź nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania.

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Portal – internetowa platforma TriAktywni.pl umieszczona na serwerach wirtualnych e24cloud.com pod adresem www.TriAktywni.pl, w ramach której Dostawca świadczy Usługi. 

Projekcja – odtworzenie Materiału przy pomocy wskazanego przez Dostawcę programu komputerowego przeznaczonego do tego celu, bądź to w wyniku transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. ”streaming”) lub progressive download Materiału, realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.

Twój Profil, Profil – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika. 
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Forum dyskusyjne, Newsletter lub inne.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu. 

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu. 
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego. 
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest: 
  a. łącze internetowe,
  b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5, 
  c. dowolny system operacyjny
  d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”, 
  e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne: 
  I. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”), 
  II. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej, 
  III. zainstalowania lub uruchomienie programu Windows Media Player w wersji 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub nowszej albo oprogramowania umożliwiającego odtworzenie materiałów audiowizualnych zabezpieczonych przed kopiowaniem technologią Windows Media Digital Rights Management 10. 
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
 6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 
 7. Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług. 
 8. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Dostawca ustanowił regulaminy szczegółowe, określają te regulaminy.
 9. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument "Polityka prywatności" dostępny na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych. 
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu. 
 11. Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

III. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego regulaminu.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 6. Jeżeli Materiał udostępniany jest w technice przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download, Użytkownik nie ma prawa zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

IV. Zasady udostępniania Materiałów

A. Informacje ogólne

 1. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.
 6. Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 7. Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału w formie Projekcji.

B. Wymagania techniczne

 1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Materiału musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie lub regulaminie szczegółowym oraz na odpowiednich stronach Portalu.

C. Dystrybucja treści nieodpłatnych

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie Projekcji Materiału w formie transmisji realizowanej w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.
 2. Licencja udzielana jest na czas trwania transmisji danego Materiału.
 3. Uruchomienie Projekcji Materiału, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

V. Twój Profil

 1. Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
 2. W ramach usługi Twój Profil Dostawca umożliwia Użytkownikowi zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów, uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria, uzyskanie informacji o nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu. Dostawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi Twój Profil.
 3. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu przez Użytkownika, co zostanie wskazane w regulaminach szczególnych ich dotyczących.
 4. Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu.
 5. Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, nazwy Użytkownika i hasła oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
 6. Nazwa podana przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.
 7. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
 8. Potwierdzenie działania wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany we wniosku adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 2.
 9. Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Twój Profil. 
 10. Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
 11. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".

VI. Newsletter

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności Dostawcy.
 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
 4. Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.

 

Zapoznaj się także z regulaminem forum TriAktywni.pl oraz polityką prywatności TriAktywni.pl.

Szukaj

Śledź nas

 • Facebook: xTRIpl
 • FeedBurner: http://xtri.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&format=feed&type=rss
 • Google+: 115445177597970240065
 • Twitter: xTRI_pl
 • YouTube: portalXTRIpl

Reklama

TriCarbon

Zapisz się do Newslettera

Podaj nam swój adres email a będziesz na bieżąco informowany o nowych artykułach i konkursach.
*Twój adres email nie będzie udostępniany osobom trzecim.